Mae Canolfan Iechyd y Brifysgol yn Feddygfa Gyffredinol y GIG, wedi'i leoli ar gampws y Brifysgol ac yn darparu gwasanaethau meddygol cyfeillgar, cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar anghenion myfyrwyr.

Lleoliad: Llawr gwaelod, Penmaen, Campws Singleton
Ffôn: +44 (0) 1792 295321

Mae'r gwasanaethau'n cynnwys cyngor ar atal cenhedlu, beichiogrwydd, iechyd rhywiol, atal cenhedlu brys, asthma, gwiriadau BP, anafiadau mân, gorchuddion, heintiau wrin, diabetes a chlinig teithio, yn ogystal ag iechyd emosiynol.

I gael mwy o fanylion a gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda'r practis, ewch i'n gwefan. www.universityhealthcentre.wales.nhs.uk.

Mae'r feddygfa ar agor trwy gydol y flwyddyn o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc)
8.30am - 12.30pm a 1.30pm - 6pm (er bod meddyg teulu ar alwad tan 6.30pm)

Cewch fynediad i bob apwyntiad (ac ateb i unrhyw ymholiadau) trwy Ask my GP (ar gael o 8yb-3yh), cysylltwch â’r feddygfa trwy’r linc ar hafan gwefan y ganolfan iechyd. Byddwch mewn cysylltiad â chlinigwr/ gweinyddwr priodol a fydd yn penderfynu os oes angen apwyntiad wyneb i wyneb arnoch chi neu os mae modd i’r broblem cael ei thrin a’i ddatrys trwy gyfrwng y ffon neu alwad fideo. Ar gyfer unrhyw broblemau brys tu allan i’r oriau hwn hyd at 6.30 y galwch 01792 295321.

Salwch a chyngor meddygol

8am - 6.30pm, Llun - Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc): Cewch fynediad i Ask my GP rhwng 8yb-3yh neu os oes gennych broblem brys cysylltwch â'r feddygfa y tu allan i'r oriau yma hyd at 6.30yh ar 01792 295321.

6.30pm - 8am, Penwythnosau a Gwyliau Banc: 0330 123 9180

Pan fydd y feddygfa ar gau, mae rhif am ddim i gleifion er mwyn cael gafael ar gyngor neu wasanaethau meddygol. Y rhif yw 111

Mae'n bwysig cofrestru cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd Abertawe er mwyn cael mynediad at ofal y GIG. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol (ar y campws, Tŷ Beck a Phentref Hendrefoelan) gofrestru gyda meddyg teulu lleol cyn pen pythefnos ar ôl cyrraedd. Gallwch gofrestru gyda meddyg oddi ar y campws os yw'n well gennych.

Mae cofrestru gyda'r Ganolfan Iechyd ar wahân i gofrestru gyda'r Feddygfa Ddeintyddol.