Mae Prifysgol Abertawe yn awyddus i gefnogi dawn ragorol sy'n datblygu mewn gwahanol feysydd ymchwil cyffrous. Bydd Rownd 8 Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI yn agor ar 27 Mawrth 2023, a dyddiad cau UKRI ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 4 Gorfennaf 2023. Mae'n cynnig cymorth hirdymor a hyblyg, gan gynnwys cyflog y cymrawd a chostau ymchwil, staff a hyfforddiant, yn ogystal â'r cyfle i gael swydd academaidd barhaol ar ôl cwblhau'r gymrodoriaeth yn llwyddiannus. Oherwydd natur hynod gystadleuol y cymrodoriaethau hyn a therfyn ar nifer y ceisiadau llawn y caiff pob sefydliad eu cyflwyno, mae'r Brifysgol yn cynnal galwad am Fynegiannau o Ddiddordeb gan staff mewnol ac allanol.

Dyddiad cau Mynegi Diddordeb yw Mawrth 21 2023.

Amcanion Cynllun Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol yw:

Datblygu, cadw, denu a chynnal dawn ymchwil ac arloesi yn y DU:

 • Meithrin llwybrau gyrfa ymchwil ac arloesi newydd gan gynnwys y rhai sydd ar y ffiniau rhwng y byd academaidd/byd busnes a'r ffiniau rhyngddisgyblaethol, a hwyluso cyfleoedd i bobl symud rhwng sectorau
 • Darparu cyllid ac adnoddau parhaus ar gyfer yr ymchwilwyr gyrfa gynnar a’r arloeswyr gorau
 • Darparu cyllid hirdymor a hyblyg i fynd i'r afael â heriau anodd a newydd, a chefnogi rhaglenni anturus ac uchelgeisiol.
ergyd o'r awyr o 3 myfyriwr yn eistedd ar gadeiriau yn siarad

Beth mae'r Gymrodoriaeth yn ei gynnig

Bydd buddsoddiad hyd at £1.5 miliwn dros bedair blynedd, a'r gallu i estyn hynny hyd at saith mlynedd, yn galluogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac arloeswyr i elwa o gymorth rhagorol i feithrin eu gyrfaoedd a gweithio ar heriau anodd a newydd.

Mae cynllun Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol wedi ariannu cymrodoriaethau gwerth rhwng £300,000 a thros £2 filiwn, ac nid yw'n rhoi blaenoriaeth i geisiadau ar sail cost isel na chost uchel.Cymorth i ymgeiswyr o lwybrau gyrfa amrywiol, gan gynnwys y rhai sy'n dychwelyd o seibiant gyrfa neu'r rhai sydd wedi treulio amser mewn rolau eraill. Mae'r cymorth sydd ar gael yn hirdymor ac yn hyblyg, ac mae saith mlynedd o gymorth ar gael ar sail model 4 (+3) blynedd.

Bydd Prifysgol Abertawe'n cynnig cymorth ychwanegol sylweddol i gefnogi ymgeiswyr llwyddiannus, gan gynnwys:

 • Dyfarniad hael, gwerth £50,000, 
 • cyllid i recriwtio myfyriwr PhD amser llawn
 • llwybr gyrfa i swydd barhaol fel Uwch-ddarlithydd ar ddiwedd y gymrodoriaeth, ynghyd â
 • mentora a chymorth gan y Gyfadran a'r Gwasanaethau Proffesiynol, e.e. cymorth i ysgrifennu cais.

Rhaid i ymgeiswyr fod â chefnogaeth a gymeradwywyd gan yr adran letyol.

Cymhwysedd:

Mae'r cymrodoriaethau hyn ar gyfer academyddion gyrfa gynnar ac arloeswyr sy'n pontio i fod yn annibynnol neu'n sefydlu hynny. Dylai ymgeiswyr ddefnyddio'r Fanyleb Person yn y canllawiau i'r alwad - Atodiad B - i asesu a chyfiawnhau eu haddasrwydd am y cynllun gan gyfeirio at amcanion y rhaglen.

Disgwylir i ymgeiswyr feddu ar ddoethuriaeth erbyn dyddiad dechrau'r gymrodoriaeth NEU allu dangos profiad cyfwerth o ymchwil/arloesi a/neu hyfforddiant. Nid oes rheolau cymhwysedd sy'n seiliedig ar flynyddoedd ers ennill PhD, neu a yw'r ymgeisydd yn meddu ar swydd neu rôl academaidd barhaol/benagored ar hyn o bryd. Serch hynny, dylai ymgeiswyr sydd â swydd barhaol:

myfyriwr meddygol sy'n gweithredu microsgop
 • Ddangos nad yw eu swydd bresennol yn dangos eu bod wedi cyflawni annibyniaeth mewn ymchwil/arloesi ac arweinyddiaeth feddwl
 • Rhoi rhesymeg eglur pam byddai Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol yn wahanol i'w rôl bresennol.  
 • Datgan yn eglur y byddai eu holl amser gwaith sydd wedi’i gynnwys yng nghyllideb y Gymrodoriaeth yn cael ei glustnodi ar gyfer y Gymrodoriaeth honno er mwyn canolbwyntio ar ymchwil/arloesi, a'i warchod rhag ymrwymiadau proffesiynol eraill.
 • Dangos mai Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol fyddai'r ffordd orau o ategu eu nodau gyrfa hirdymor a'r llwybr gyrfa o'u dewis. Ni fydd ymgeiswyr yn gymwys am gymrodoriaeth os byddant eisoes wedi cyflawni annibyniaeth ymchwil/arloesi (er enghraifft, drwy sicrhau cyllid ar gyfer y cam gyrfa hwn). Ni chaniateir ceisiadau gan uwch-academyddion ac arloeswyr.

Pam dewis Prifysgol Abertawe?

Yn asesiad diweddaraf Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, dyfarnwyd bod 86% o ymchwil gyffredinol y Brifysgol yn ymchwil sy'n arwain y byd neu'n ardderchog yn rhyngwladol - i fyny o 80% yn yr ymarfer REF blaenorol yn 2014.

Rydyn ni'n parhau i gael ein cydnabod am effaith ein hymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, cadarnhaol i fywydau pobl ledled y byd. Mae 86% o'n hymchwil, a ddyfarnwyd gan banel o arbenigwyr REF, yn cael effaith eithriadol a sylweddol iawn o ran cyrhaeddiad ac arwyddocâd, ar lefel leol, ranbarthol a byd-eang.

Ystyrir bod 91% o'n hamgylchedd ymchwil yn arwain y byd ac yn ardderchog yn rhyngwladol (sef cynnydd o 6% ers ymarfer REF 2014). Mae hyn yn atgyfnerthu bod Prifysgol Abertawe'n amgylchedd rhagorol i gynnal ymchwil fel myfyriwr neu academydd, a bod ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y byd.

Awyrlun o Gampws Singleton
delwedd o fyfyrwyr peirianneg gemegol mewn labordy

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid a chydweithwyr ar draws y byd. Mae ein hymchwil yn cyflawni effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol, barhaus a gwerthfawr yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chynhwysol sy'n gwella amrywiaeth ac yn galluogi holl gymuned y Brifysgol i gyflawni ei photensial. Adlewyrchir hyn wrth i'r Brifysgol dderbyn nifer o siarteri sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb, gan gynnwys dyfarniad Arian Athena SWAN ar lefel y Brifysgol (rhywedd) a safle ymysg y 50 brifysgol orau ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Felly, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob ymgeisydd, beth bynnag ei hil, ei ryw, ei rywioldeb neu ei allu, yn cael cymorth llawn drwy gydol y broses ymgeisio.

Ac fel y’i nodir uchod, bydd Prifysgol Abertawe yn cynnig cymorth ychwanegol sylweddol i ymgeiswyr llwyddiannus.

Sut i gyflwyno cais:

Bellach, croesewir mynegiannau o ddiddordeb gan ymgeiswyr sydd am gael eu cefnogi gan Brifysgol Abertawe. Mae hyn yn berthnasol i ymgeiswyr mewnol ac allanol.

Dylai unigolion gysylltu â'r fellowships@abertawe.ac.uk i ddechrau er mwyn sicrhau bod eu hymchwil yn cyd-fynd â'r Strategaeth Ymchwil ac Arloesi ac uchelgeisiau ymchwil y Gyfadran- Archwilio ein hymchwil yma. Defnyddir proses ddethol dryloyw a chynhwysol i sicrhau bod Prifysgol Abertawe'n dewis yr ymgeiswyr gorau i'w cefnogi hyd at y cam cais llawn. Bydd hyn yn cynnwys panel adolygu mewnol yn craffu ar fynegiant o ddiddordeb drafft, CV ac allbynnau pob ymgeisydd.

Cais

E-bostiwch bob mynegiant o ddiddordeb i fellowships@abertawe.ac.uk

Bydd Prifysgol Abertawe yn cefnogi tri chais i'w cyflwyno'n llawn a bydd yr ymgeiswyr a ddewisir yn derbyn cymorth pwrpasol i baratoi eu cynnig llawn.   Rhaid i ymgeiswyr fod â chefnogaeth wedi'i chymeradwyo gan y Gyfadran letyol.

AMSERLEN AR GYFER MYNEGIANNAU O DDIDDORDEB (ROWND 8)