Gwnewch yn fawr o gyfleusterau o’r radd flaenaf a adeiladwyd at y diben, cyfarpar a hyfforddiant a chymorth technegol ar y safle sy’n gallu eich helpu i gael mantais gystadleuol a gwella eich gallu i arloesi, yn ogystal â lleihau eich gwariant ar ymchwil a datblygu mewnol.

Yn ogystal, gallwch gyrchu adnoddau diwylliannol a chelfyddydol helaeth, gan gynnwys archifau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a mannau arddangos. Drwy weithio gyda Phrifysgol Abertawe, gall eich sefydliad wneud y canlynol: 

  • Manteisio ar ein hyfforddiant ymchwil a datblygu a'n cymorth technegol
  • Defnyddio ein labordai a’n swyddfeydd
  • Datblygu a phrofi cynnyrch a phrosesau
peiriannydd yn defnyddio peiriant

DARGANFYDDWCH YR AMRYWIAETH O GYFLEUSTERAU SYDD AR GAEL

Sefydliad AWEN

Mae Sefydliad Awen yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw ynghyd â phobl hŷn a'r diwydiannau creadigol i gyd-greu cynhyrchion, gwasanaethau ac amgylcheddau ar gyfer poblogaeth sy'n fwyfwy hŷn.

Y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludol Integreiddiol (CISM)

Mae CISM yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, o ymchwil sylfaenol i ymchwil a datblygu technoleg cymhwysol, prototeipio a datblygu prosesau, gwasanaethau arbenigol, deori, ymgysylltu, hyfforddiant a mynediad at bortffolio grantiau arloesi'r DU a'r UE.

Y Ganolfan Ymchwil Ddyfrol Gynaliadwy (CSAR)

Mae gan CSAR systemau dyframaethu ailgylchdroi modern y gellir eu rhaglennu'n llawn. Yn y ganolfan cynhelir ymchwil gymhwysol i ystod amrywiol o organebau dyfrol, o amgylcheddau tymherus i drofannol, ac o amgylcheddau morol i ddŵr croyw.

Cyfleuster Delweddu Clinigol 

Dyma fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae'r datblygiad yn seiliedig ar egwyddorion ymchwil ac addysg feddygol sy'n hybu iechyd y boblogaeth. Prif rôl y Cyfleuster Delweddu Clinigol yw bod yn ganolfan sy'n hwyluso ymchwil glinigol. Y tair prif haen yw ymchwil glinigol sy'n seiliedig ar fferylliaeth ym maes oncoleg, defnyddio MRI yn glinigol a datblygu llwybrau clinigol sy'n seiliedig ar ddelweddu.

Y Ganolfan Eifftaidd

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn amgueddfa ar Gampws Parc Singleton sy'n ymroddedig i ddiogelu'r casgliad o henebion y Hen Aifft a rheoli'r casgliad hwnnw, ac mae ganddi gyfleusterau dysgu ac addysgu sydd wedi'u hintegreiddio fel rhan o weithrediadau craidd y ganolfan ar gyfer darparu swyddogaethau ymchwil a chyfranogiad i blant a phobl o bob oedran a gallu.

Yr Academi Iechyd a Llesiant

Mae’r Academi Iechyd a Llesiant yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau fforddiadwy a hyblyg i gefnogi cymuned de-orllewin Cymru. Mae gwasanaethau'r Academi'n ategu'r rhai hynny a ddarperir gan y GIG ac yn galluogi pobl i wneud penderfyniadau deallus a chadarnhaol ynghylch eu ffordd o fyw a gwella eu hiechyd a'u lles. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys: osteopatheg, clywedeg a chardioleg.

Aelodaeth a Thenantiaethau'r Sefydliad Gwyddor Bywyd

Dewch yn aelod o rwydwaith bywiog o fusnesau gwyddor bywyd o'r un meddylfryd, gan rentu swyddfa bwrpasol neu beidio.

Labordai'r Sefydliad Gwyddor Bywyd

Cyfleuster Ymchwil Glinigol ar y Cyd (JCRF)

Mae’r JCRF yn meddu ar arbenigedd mewn astudiaethau cam II – III aml-ganolfan a phortffolio cadarn sy'n mynd i'r afael â llawer o'r heriau presennol i iechyd – rhai wrth asesu meddyginiaethau newydd ac eraill wrth asesu dyfeisiau newydd. Mae eu hastudiaethau'n cwmpasu diabetes, clefyd y galon, sglerosis ymledol a llawer o gyflyrau meddygol eraill.

Archifau Richard Burton

Archifau Richard Burton yw cof corfforaethol a chronfa archifau Prifysgol Abertawe, sy'n dal deunyddiau o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r Archifau yn dethol y cofnodion o werth hanesyddol y mae'r Brifysgol wedi'u creu ac wedi cael gafael arnynt, gan eu cadw a sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb.

Y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI)

Mae SaMI yn gyfleuster mynediad agored sy'n gweithio'n bennaf gyda'r diwydiant dur a metelau i ddarparu atebion arloesol ymarferol.

Swansea Materials Research and Testing (SMaRT)

Mae SMaRT yn labordy profion mecanyddol yn y DU a achredir gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS), sy'n canolbwyntio ar fesur priodoleddau deunyddiau a phennu perfformiad deunyddiau/cydrannau metelig, yn ogystal â chyfansoddion matricsau ceramig. Mae SMaRT yn gweithio ochr yn ochr â’r Sefydliad Deunyddiau Adeileddol (ISM), sy'n darparu dehongliad academaidd o ddata profion mecanyddol a phrosiectau ymchwil cydweithredol.

Uned Dreialon Abertawe 

Mae Uned Dreialon Abertawe'n cynnig cyngor a chymorth ynghylch methodoleg i dimau clinigol, wrth gynllunio treialon newydd ac wrth wneud ceisiadau am grantiau. Mae'n gweithio gyda thimau treialon i ddatblygu, cychwyn, cynnal, rheoli a dadansoddi astudiaethau a ariennir, a chyflwyno adroddiadau amdanynt.

SUSiM (Efelychu Prifysgol Abertawe)

Mae SUSiM yn defnyddio amrywiaeth o fethodolegau addysg sy'n seiliedig ar efelychu i gefnogi dysgwyr a thimau i ymdrochi, myfyrio a datblygu drwy sefyllfaoedd byd go iawn mewn athroniaeth un rhaglen ar amrywiaeth o safleoedd.

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Mae'r Ganolfan yn cyfoethogi bywydau diwylliannol unigolion a chymunedau ledled y rhanbarth, gan gyflwyno profiadau o'r celfyddydau i gynulleidfaoedd yn ein lleoedd ac ar strydoedd Abertawe.

SUT GALLAF ARCHEBU CYFARPAR A CHADW LLE?

archifau richard burton

Cysylltwch â'n canolfannau ymchwil drwy gysylltu â hwy'n uniongyrchol drwy eu gwefannau a fydd yn ymddangos yn yr wybodaeth am gyfleusterau uchod. Fel arall, cysylltwch â'n Swyddogion Effaith ac Ymgysylltu, sydd ar gael i'ch helpu gydag unrhyw ymholiad:

  • Tomos Watson, Swyddog Effaith ac Ymgysylltu ar ran Gwyddoniaeth (y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg)
  • Kate Spiller, Swyddog Effaith ac Ymgysylltu (Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)
  • Raha Rahbari, Swyddog Effaith ac Ymgysylltu (y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)