Cyn-fyfyrwraig Prifysgol Abertawe ac aelod presennol o staff, Deirdre Magoris

A head and shoulders photo of Deirdre Magoris.

Atgof Deirdre

Ces i fy magu ar y ffin rhwng Caint a Sussex a des i i Brifysgol Abertawe ym mis Medi 1982, yn ystod Wythnos y Glas a oedd yn ddigwyddiad llawer  llai nag yw e'r dyddiau hyn! Ymunais i â Chlwb Nofio a Pholo Dŵr y Brifysgol, ac oherwydd bod gen i gymhwyster addysgu nofio, cefais fy ngwahodd i ymuno â'r Clwb Nofio cysylltiedig yn Abertawe, sef Swansea Dolphins, ac addysgu ar sail wirfoddol. Roedd Colwyn Williamson, sef hyfforddwr Clwb y Brifysgol a Swansea Dolphins, yn ddarlithydd yn adran Athroniaeth y Brifysgol.

Gan yr oeddwn i'n dysgu i Swansea Dolphins, roeddwn i'n gallu ymaelodi a nofio a chystadlu gyda nhw. Roedd bod yn rhan o Swansea Dolphins yn brofiad unigryw i mi a llawer o fyfyrwyr eraill, gan yr oeddwn ni'n teimlo ein bod ni'n rhan o'r gymuned leol ac yn gallu ymwneud â theuluoedd lleol a chymdeithasu gyda nhw.

Roeddwn i'n nofio ac yn chwarae polo dŵr yn gystadleuol i Glwb Nofio'r Brifysgol a Swansea Dolphins. Roedd Clwb y Brifysgol yn cystadlu ym mhob cwr o'r wlad, gan gynnwys cystadleuaeth cwrs byr ym Mhrifysgol Warwick a digwyddiad cwrs hir ym Mhrifysgol Lerpwl. Roedd Swansea Dolphins yn cystadlu ar draws de Cymru. Byddwn i hyd yn oed yn cymryd rhan mewn teithiau cyfnewid gyda Chlwb Nofio Waterford Crystal yn Iwerddon, a theithiau i Fryste a Chaersallog, fel arfer ar y bws yr oedd Swansea Dolphins yn berchen arno! Byddem ni hefyd yn chwarae polo dŵr, ac roedd rhai yn y clwb hyd yn oed yn cynrychioli Cymru.

Mor ddiweddar â 2005, trefnais i aduniad ar gyfer holl aelodau blaenorol y clwb, a daeth aelodau a raddioddrhwng 1985 a 2000 iddo. Chwaraeon ni bolo dŵr a chawsom ni noson allan yn y Mwmbwls. Mae rhai myfyrwyr diweddar y dal i gwrdd yn rheolaidd. 

Rwyf yn dal i fod yn ffrindiau gyda llawer o bobl y Dolphins, y mae gan rai ohonynt gysylltiadau â'r Brifysgol ac eraill ddim, a chwrddais i â thri ohonynt eleni, sydd ddim yn ffôl o gofio cyfyngiadau 2020! Roedd y partïon traeth, pwll a thai pan oeddwn i'n fyfyriwr yn enwog, ond yn wahanol iawn i bartïon myfyrwyr arferol. Byddech chi yno gydag aelodau o staff (o'r adrannau Peirianneg, Cemeg, Athroniaeth a Chyfrifiadureg), eu teuluoedd ac aelodau o'r gymuned.

Rwyf wedi meddwl yn aml iawn am yr holl flynyddoedd o'm mywyd a dreuliais i yn y pwll nofio hwn. I mi a llawer o'm ffrindiau a oedd yn fyfyrwyr, roedd ein bywydau'n cylchdroi o amgylch clorin. Cwrddais i â'm gŵr, Kevin, a oedd yn fab i'r Hyfforddwr Colwyn Williamson yn y pwll mewn sesiwn hyfforddi ar y cyd gyda'r Dolphins a chlwb y brifysgol, ac rydym ni wedi bod yn briod ers 31 o flynyddoedd (a chyda'n gilydd ers 37), ac mae gennym ddau o blant, Jack a Lucy.

Gwnaeth ein plant barhau â'r berthynas â'r pwll nofio, gan gymryd gwersi nofio, ac roedd y staff yn bresenoldeb cyson yn ein bywydau, er enghraifft Roger Harvey (a fu farw'n drist iawn) a'r arwr lleol Brian Williamson, sydd yn dal i fynychu campfa'r Brifysgol!

A group photo of the Swansea Dolphins on a club trip to the BUSC short course competition at the University of Warwick in the autumn of 1983.
Swansea University swimming pool

Roedd dod i Brifysgol Abertawe a bod yn rhan o'i chlwb nofio, a Swansea Dolphins, wedi llywio fy mywyd. Roeddwn i'n ysgrifennydd Clwb Nofio a Pholo Dŵr Prifysgol Abertawe (1982-85) ac yn Ysgrifennydd yr Undeb Athletau (1983-84). Rwyf wedi gweithio mewn swyddi gwahanol i Brifysgol Abertawe ers 1996, gan gynnwys yn y Llyfrgell a'r Ysgol Feddygaeth, lle rwyf yn gweithio ar hyn o bryd.

Pan fyddaf yn clywed am Genhadaeth Ddinesig neu Drydedd Genhadaeth y Brifysgol, rwy'n meddwl am yr hyn yr oedd y Dolphins yn ei wneud yn ôl yn y 1980au. Yn wreiddiol, roedd yn glwb a sefydlwyd gan staff y Brifysgol, yn bennaf i'w plant, a oedd yn croesawu myfyrwyr ac aelodau o'r gymuned leol, gan ein huno mewn ffordd gadarn.

Dolphins green logo
Close up of the Dolphin's club logo - embroidered at Nash Sports in Sketty