Byw yn Abertawe

Mae tîm Arian@BywydCampws yn deall y bydd costau byw cynyddol yn peri pryder i lawer o’n myfyrwyr eleni. Mae gennym ni wybodaeth fanwl a chyfredol ar gael i fyfyrwyr ar ein tudalen gwe Costau Byw, a gall myfyrwyr gael mynediad i ystod gynhwysfawr o adnoddau cyllidebu, cyngor ac awgrymiadau arbed arian, gan gynnwys gwybodaeth am becynnau cymorth biliau ynni’r llywodraeth, ar ein My Tudalennau'r Brifysgol.

Rydym am roi sicrwydd i fyfyrwyr bod cymorth ar gael iddynt gan Brifysgol Abertawe. Mae gan ein tîm o weithwyr proffesiynol achrededig flynyddoedd lawer o arbenigedd mewn cynghori myfyrwyr mewn anawsterau ariannol. Mae gennym gronfeydd caledi ar gael i gefnogi'r rhai sy'n wynebu caledi ariannol. Gallwch ddarganfod mwy am ein cronfeydd caledi ar ein tudalennau gwe Cronfa Galedi. Sylwch, wrth wneud cais am arian caledi, bydd disgwyl i fyfyrwyr fod wedi blaenoriaethu eu costau byw hanfodol.

Y cyngor pwysicaf y gallwn ei gynnig yw peidiwch â chael trafferth yn dawel: Gall cyfathrebu cynnar helpu i atal problemau rhag gwaethygu, felly siaradwch â ni os ydych yn poeni am eich arian a byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio'ch opsiynau.

Isod mae costau byw cyfartalog ar gyfer 2022/2023. Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar ffordd o fyw a bydd yn amrywio o berson i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb - a chadw ati!

COSTAU NEUADDAU PRESWYL

Gwariant

Y gost fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£152*

£6080

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynnwys

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Costau Teithio

£7.69

£400 (Yn ddilys am 52 wythnos)

*Yn seiliedig ar ystafell en-suite ganolig ar Gampws Singleton (mae costau llety’r Brifysgol yn amrywio o £95 yr wythnos - £240 yr wythnos)

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn 

Rhent

£96.46

£5016

Nwy/Trydan/Dŵr/Rhyngrwyd

(Fesul person)

£14.77

£768

Yswiriant Cynnwys

£1.45

£75

Costau Teithio

£7.69

£400

 

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw Cyffredinol

Costau fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Gwariant Hamdden

£17.78

£711.20

Trwydded deledu/Adloniant cartref arall

£6.42

£256.80

Dillad/Golchi Dillad

£11.75

£470

Bwyd/Deunydd Ystafell Ymolchi/Eitemau Cartref

£34.80

£1392

Ffôn (Symudol)

£4.15

£166

Costau gofal plant

£184.80*

£7392

*Yn seiliedig ar y gyfradd gyfartalog fesul awr o £5.28 meithrinfa ddydd x 35 awr ar gyfartaledd yn mynychu'r Brifysgol yr wythnos.

GWYBODAETH BWYSIG

Bwriad y dudalen hon yw rhoi enghraifft ichi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Bydd costau byw go iawn yn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

SYLWER: amcangyfrifon rhesymol yw’r holl gostau byw ond ni ddylid dibynnu arnyn nhw. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ganddo fe ddigon o arian i dalu am ei gostau byw tra’n astudio yn y brifysgol. Ni all y ffigyrau hyn gyfrif am amgylchiadau unigol a’r bwriad yn unig yw eu bod yn ganllaw cyffredinol i’ch helpu i baratoi’ch cyllid cyn ichi fynychu’r brifysgol.

Mae'r ffigurau'n seiliedig ar gostau cyfartalog a dalwyd gan fyfyrwyr o ffynonellau amrywiol gan gynnwys Save The Student, Consumer Price Index a Money Helper. Byddai'n hawdd lleihau'r costau hyn gyda chyllidebu gofalus.

I gael gwybodaeth am ba incwm y gallech chi fod yn gymwys ar ei gyfer ewch i’n Tudalen Cyllid Israddedigion.

Costau'r Cwrs

Costau Cyrsiau

Costau fesul Wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Llyfrau

£9.93

£397.20

Argraffu a rhwymo

£1.26

£50.40

Offer ar gyfer y Cwrs

£2.08

£83.20

Teithiau Maes

£1.46 – £32.45

£58.40 - £1298.00

Gan ddibynnu ar eich cwrs ceir nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y bydd gofyn ichi eu talu o bosibl. Cysylltwch â’ch adran i gael rhestr fanwl o’r costau penodol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs.

Dylech chi hefyd fod yn ymwybodol bod angen ichi ystyried hefyd y gost ynghlwm wrth gyllid ffioedd dysgu os nad oes gennych chi’r hawl iddo neu eich bod yn penderfynu peidio â derbyn mynediad iddo.

Hwyrach y bydd costau gorfodol neu opsiynol ynghlwm wrth raglenni (neu fodiwlau) penodol y bydd yn angenrheidiol ichi gymryd rhan ynddyn nhw’n llwyr er mwyn cwblhau’r rhaglen rydych chi wedi’i dewis.

Gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma Cost ychwanegol.