Professor Ian Davies

Yr Athro Ian Davies

Athro Emeritws (Gwyddoniaeth), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Cefais fy addysg gynnar yn Forres a mynd i'r de i Brifysgol Heriot-Watt ar gyfer fy astudiaethau BSc a PhD, gan gwblhau
fy PhD yn ystod haf 1982. Yn ystod y cyfnod hwn yng Nghaeredin, priodais a magu diddordeb mewn rhedeg, chwaraeon raced a gwaith clyweledol. Es i i'r de (eto) i ymgymryd â swydd ôl-ddoethurol yn yr Adran Fathemateg (Coleg Prifysgol Abertawe ar y pryd). Cefais gyfnod o ddarlithyddiaeth tymor penodol wedyn a arweiniodd at swydd barhaol ym 1988. Roedd fy nyletswyddau yn cynnwys y proffil arferol yn gynnar. Roedd dyletswyddau addysgu yn canolbwyntio ar fathemateg gymhwysol, tebygolrwydd a ffiseg fathemategol ac mae'r natur eang honno wedi parhau, gydag ychwanegiad mathemateg rifiadol yn unig. Rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr ymchwil a llawer o fyfyrwyr meistr a addysgir dros y blynyddoedd. Pwyslais fy ymchwil i ddechrau oedd integreiddio swyddogaethol a chymwysiadau gyda diddordeb arbennig mewn ehangu asymptotig, thema sy'n codi dro ar ôl tro yn fy ngwaith. Rwyf wedi mentro i feysydd ddeinameg aml-wrthrych, mecaneg stocastig, hafaliadau differol stocastig ac yn ddiweddarach hafaliadau differol rhannol stocastig. Rwyf wedi cydweithio â chydweithwyr mewn meysydd pwnc eraill (biowyddorau a pheirianneg yn bennaf) gan arwain at weithiau cyhoeddedig. Un thema gyson fu cyfrannu at gynadleddau rhyngwladol a gweithdai (llai). O ganlyniad, rwyf wedi golygu pum cyfrol o drafodion cynhadledd. Ynghlwm wrth hyn fu record lwyddiannus o sicrhau cyllid. Ar ben hynny, bues i’n rhan o gynigion mawr i gynghorau ymchwil ac yn fwy na dim, yn Brif Ymchwilydd ar gyfer cais sefydliadol.

Mae gweinyddiaeth, o bob math a lefel wahanol, wedi bod yn rhan amlwg o’m gwaith erioed. Arferai fod cryn dipyn o gefnogaeth cyfrifiaduron TeX a Macintosh (caledwedd, cadarnwedd, rhwydwedd, meddalwedd a’r ymennydd dynol). Gwasanaethais fel Dirprwy Bennaeth y Coleg Gwyddoniaeth o fis Hydref 2014 tan ddiwedd mis Gorffennaf 2019. Rwy’n aelod o'r AMS, IMA a SIAM.

Ian M Davies, B.Sc. Ph.D. C.Math. FIMA SFHEA

Meysydd Arbenigedd

  • Integreiddiad Ffwythiannol
  • Asymptoteg
  • Dadansoddiad Stocastig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy ngwaith addysgu yn cwmpasu sbectrwm eithaf eang; dadansoddiad clasurol, tebygolrwydd, ystadegau, mecaneg (pob math), dadansoddiad rhifiadol, a chyfrifiant (wedi'i ategu gan amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu). Yn ystod fy amser rwyf wedi dysgu ar bob lefel (3 hyd at 7) ac wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr wrth iddynt weithio ar eu prosiectau, traethodau hir neu draethodau ymchwil.

Ymchwil