Yn ddiweddar, cynhaliodd Pwyllgor Gwrthderfysgaeth Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig gyfarfod agored ynghylch gwrthsefyll naratifau terfysgaeth ac atal defnyddio'r rhyngrwyd at ddibenion terfysgaeth".

Prif amcan y cyfarfod oedd adolygu datblygiadau byd-eang o ran gwrthsefyll naratifau terfysgol, ac annog gwladwriaethau i gydlynu eu hymdrechion yn well wrth wrthsefyll naratifau terfysgaeth â'r Fframwaith a chanllawiau Rhyngwladol Cynhwysfawr.

Er mwyn cyflawni hyn, rhannwyd y cyfarfod yn ddau segment allweddol, gan gynnwys:

  • Tueddiadau a datblygiadau mewn naratifau terfysgaeth, gan ystyried camau atal yn benodol.
  • Partneriaethau cyhoeddus-preifat ac ymagweddau cymdeithas gyfan at wrthsefyll naratifau terfysgaeth ac anogaeth i derfysgaeth, gan ganolbwyntio ar gamau ymyrryd.

Gyda'r dull cydweithredol hwn mewn golwg, tynnodd y Pwyllgor sylw yn benodol at Tech Against Terrorism Europe, a sut y gellid ystyried eu gwaith yn arferion gorau. Meddai Adam Hadley, Cyfarwyddwr Gweithredol Tech Against Terrorism:

Rydym yn gweithio'n helaeth gyda nifer o wledydd a rheoleiddwyr i hyrwyddo arferion gorau o ran sut mae rheoleiddio ar-lein yn cael ei fabwysiadu gan y sector technoleg.

Yn bennaf oll ymhlith hyn mae menter rydym yn helpu i'w gweithredu ar ran yr Undeb Ewropeaidd, wedi'i hariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd, o'r enw Tech Against Terrorism Europe (TATE). Mae hyn yn gweithio gyda chwmnïau technoleg sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE i helpu i hyrwyddo arferion gorau o ran rheoleiddio Cynnwys Terfysgaeth Ar-lein (TCO) newydd yr UE.

Mae TATE  yn enghraifft wych o bartneriaeth lwyddiannus gan ei bod yn cael ei darparu ar y cyd gan gonsortiwm o gyrff ledled yr UE sy'n cynnwys Tech Against Terrorism, Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Ghent, Prosiect JOS, LMU Munich, Prifysgol Abertawe a Saher.

Mae Tech Against Terrorism Europe yn gonsortiwm o bartneriaid a fydd yn cynyddu ei arbenigedd, ei rwydwaith a'i dechnolegau i gefnogi darparwyr gwasanaethau cynnal llai (HSPs) drwy darfu ar gynnwys terfysgol ar-lein wrth barchu hawliau dynol a rhyddid sylfaenol.

Bellach mae'n ofynnol i bob cwmni technoleg sy'n cynnig ei wasanaethau yn yr Undeb Ewropeaidd weithredu yn erbyn cynnwys terfysgol a geir ar ei blatfformau. Rhaid i HSPs ddileu cynnwys terfysgol o fewn awr ar ôl derbyn gorchymyn dileu. Mae Tech Against Terrorism Europe yn cefnogi cwmnïau technoleg wrth gydymffurfio â rheoliad TCO yr UE a gwrthsefyll bygythiad terfysgaeth.

Rhannu'r stori