Ein Polisi Gyrfaoedd Moesegol

Prif Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Abertawe yw Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA) ac mae'n ymrwymedig i gynnal a hyrwyddo gweithgareddau gyrfaoedd a recriwtio moesegol yn unol â:
• Gweledigaeth Strategol a Phwrpas Prifysgol Abertawe 2020
Polisi Cynaliadwyedd 2020
Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd (2021-2025)
• Strategaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Abertawe 

Tanategir yr ymrwymiad hwn gan y Nodau Allweddol canlynol:

Egwyddorion Craidd ACA mewn perthynas â Gyrfaoedd a Recriwtio Moesegol:

  1. Ni fyddwn yn fwriadol yn dyfeisio ymgyrchoedd marchnata sy'n hysbysebu rolau  gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy'n cyfrannu at effeithiau andwyol y diwydiannau tanwyddau ffosil, mwyngloddio, arfau a thybaco.  Mae'n bosibl y caiff swyddi o’r fath eu lanlwytho gan drydydd partïon i fwrdd swyddi digidol ACA a gellir eu trafod mewn Ffeiriau Gyrfaoedd ac yn ystod cyfweliadau cyngor ar yrfaoedd (lle ceir cytundeb o amhleidioldeb ar ddechrau pob cyfweliad), os yw myfyrwyr yn holi amdanynt.  At hynny, ni fyddwn yn cymeradwyo nac yn lanlwytho unrhyw swyddi i'n bwrdd swyddi sy'n cael eu lanlwytho gan drydydd partïon y mae arnynt angen cymeradwyaeth uniongyrchol mewn cwmnïau olew, nwy, tywod tar a thybaco a'r rhai hynny sy'n cynhyrchu cynhyrchion tybaco. Yn ogystal â hyn, ni fydd modd i gwmnïau olew, nwy, tywod tar a thybaco a'r rhai hynny sy'n defnyddio cynhyrchion tybaco gael mynediad at ein ffeiriau gyrfaoedd nac ein digwyddiadau i gyflogwyr
  2. Yn hytrach, byddwn yn hyrwyddo  ‘swyddi gwyrdd’ yn rhagweithiol mewn adran newydd o'n bwrdd swyddi digidol trwy ymgyrchoedd e-bost, ymgyrchoedd yn y cyfryngau cymdeithasol a sianeli tebyg. 
  3. Mae'r holl gyfleoedd a restrir ar ein bwrdd swyddi digidol yn cael eu sgrinio'n drylwyr i sicrhau eu bod yn gyfleoedd dilys, bod eu hamgylchedd gwaith yn ddiogel i'n myfyrwyr a'n graddedigion a bod cyflogwyr yn cadw at y gyfraith gyflogaeth bresennol.Rhaid i bob sefydliad sy'n ymwneud ag internïaethau a ariennir gan ACA arwyddo cytundeb teiran, gan gynnwys asesiad risg trylwyr, cyn cychwyn y rôl.
  4. Rydym yn hyrwyddo arferion gorau mewn cyflogaeth drwy sicrhau bod yr holl internïaethau sy'n cael eu hariannu gan ACA yn cael eu hariannu’n llawn a’u talu ar lefel y Cyflog Byw Gwirioneddol yn ogystal â sicrhau bod internïaethau di-dâl sydd wedi'u sgrinio a’u cymeradwyo gan ACA yn parhau’n llai na 70 awr o waith , oherwydd dros yr oriau hyn mae'r gyfraith yn symud i faes llwyd o ran manteisio ar staff.
  5. Mae ACA yn ffafrio ariannu gweithgareddau cyflogadwyedd o fewn sefydliadau, yn enwedig sefydliadau lleol, sydd wedi ymrwymo i wella bywydau pobl a'r blaned.Dyma rai o’r sefydliadau ble rydym wedi ariannu internïaethau yn llawn yn ddiweddar:FabricFriends and Families of PrisonersDiscovery SVSStreet2BoardroomIechyd Cyhoeddus Cymru, a Chyfeillion Gŵyr.
  6. Rydym yn cydnabod bod rhai diwydiannau’n cynnig cyfleoedd o hyd i fyfyrwyr/raddedigion o gefndiroedd cefnog yn unig, sydd eisoes â rhwydweithiau cyflogaeth, gan gynnig profiad gwaith tymor hir a di-dâl yn gyson, a dyna pam rydym wedi ymrwymo'n benodol i ariannu prosiectau sy'n cynnig cyfleoedd cyfartal i bawb .Rydym yn gweithio'n agos gyda’r rhai sy’n sicrhau newid o fewn y diwydiannau hyn i dorri'r tueddiadau niweidiol hyn, ac mae ein cydweithrediad arobryn iBroadcast a’r rhaglen RE:ACTION 24/7 yn enghreifftiau gwych o hyn.
  7. Mae ACA wedi ymrwymo i ariannu gweithgareddau cyflogadwyedd sy'n cefnogi Cynaliadwyedd yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.Er enghraifft, yn ystod haf 2022, bydd ACA yn dod â chychod gwenyn i Gampws Parc Singleton a Champws y Bae Prifysgol Abertawe o dan ein prosiect 'Bee Together' gyda'r bwriad o gynnig 'presgripsiynu gwyrdd' i fyfyrwyr a staff sy'n teimlo y cafodd y pandemig effaith andwyol arnynt.  Bwriad y prosiect yw ailadeiladu hyder drwy ddatblygu sgiliau newydd, bod yn yr awyr agored a chwrdd â gwenynwyr newydd eraill yn y gobaith y bydd myfyrwyr yn teimlo'n egnïol i ailgydio yn eu datblygiad gyrfaol unwaith y bydd hyder a lles yn gwella o ganlyniad i’w cyfraniad at Gynaliadwyedd.  Hwylusir yr ymrwymiad newydd hwn i raddau helaeth trwy weithio mewn partneriaeth agos â darparwyr trydydd parti megis Bee1 yn ogystal â thîm Cynaliadwyedd y Brifysgol ei hun.  
  8. Rhaid i'r holl nwyddau a gynhyrchir gan staff ACA ar gyfer gweithgareddau hyrwyddo i'n marchnadoedd targed fod yn gynaliadwy, er enghraifft, wedi'u gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.   Rhaid i'r holl nwyddau a ddaw i'r campws ar gyfer digwyddiadau ACA drwy drydydd partïon fod yn gynaliadwy hefyd.
  9. Mae ACA yn gweithredu swyddfa ddi-bapur, lle bynnag y bo modd, gan argraffu er enghraifft dim ond i ddarparu addasiad rhesymol i fyfyrwyr neu os mai papur yw'r dull gorau o hysbysebu gwasanaeth hanfodol i fyfyrwyr.                Byddwn yn gwneud defnydd llawn o ddulliau mwy cynaliadwy fel hysbysfyrddau digidol, byrddau hysbysebu pen sialc, e-ymgyrchoedd, ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol a dulliau tebyg.
  10. Mae ACA wedi ymrwymo i dryloywder i hyrwyddo gwelliant parhaus drwy adborth.Mae manylion cyswllt llawn staff ACA, gan gynnwys enw, rôl a chyfeiriad e-bost, ar gael ar ein tudalennau gwe ACA.   I gynnig adborth ar y polisi hwn, cysylltwch â Lucy Griffiths, Pennaeth ACA ar 01792 606362 neu lucy.j.griffiths@abertawe.ac.uk

Bydd yr egwyddorion hyn yn cael eu hadolygu'n flynyddol gydag ymrwymiad i ehangu ein cyfraniadau yn y maes hwn.

Nid yw Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe yn rhan o wasanaeth gyrfaoedd cyfunol.Ar hyn o bryd, rydym yn cydweithio â’r darparwyr trydydd parti canlynol i ddarparu gwasanaethau:

Ein cyflawniadau hyd yn hyn:

Logos of sustainability accreditations and awards