Adeilad Gwyddor Data
Llun Helen Snooks

Yr Athro Helen Snooks

Athro mewn Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513418

Cyfeiriad ebost

205
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Helen Snooks yn Athro Ymchwil ac Arweinydd Ymchwil Gwasanaethau Iechyd ar gyfer yr Ysgol Feddygaeth, ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Helen yn arwain y thema ymchwil Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth a Gwybodeg o fewn yr Ysgol. Caiff Helen ei secondio am hanner diwrnod yr wythnos i Ganolfan Cydlynu Gwerthuso, Treialon ac Astudiaethau Ymchwil y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd (NETSCC) ym Mhrifysgol Southampton fel Golygydd Cyfnodolyn Asesu Technoleg Iechyd. Fe arweiniodd Helen yr Uned Treialon yn Abertawe i gofrestriad llawn gyda’r UKCRN, gan gadw diddordeb cryf mewn dulliau gwerthuso arbrofol ac mae ganddi hanes cryf o ennill grantiau (> £40 miliwn).

Mae prif ddiddordebau ymchwil ac arbenigedd Helen ym meysydd Gofal Brys Cyn Ysbyty a Heb ei Drefnu, Gofal Sylfaenol, a chymorth ymchwil. Yn y meysydd hyn, ffocws ei gwaith yw cynllunio, dylunio a chynnal gwerthusiadau o dechnolegau iechyd a modelau newydd o ddarparu gwasanaethau sy'n aml yn cynnwys newid rolau a gweithio ar draws ffiniau rhwng darparwyr gwasanaethau. Mae'r ymchwil yn gymhwysol, yn bragmatig ac yn arwain at newid ac effaith ym myd polisi ac ymarfer go iawn. Mae Helen yn annog ac yn cefnogi cyfranogiad y cyhoedd a chleifion yn ei hymchwil i wella perthnasedd, atebolrwydd ac ansawdd.

Canolbwyntia ei gwaith yn gryf ar y claf ac yn gydweithredol gan ddefnyddio dulliau cymysg i gyflawni nodau astudio.

@PRIMECentre | @999EMSRF

Meysydd Arbenigedd

  • • Gofal Brys Cyn Ysbyty a Gofal Heb ei Drefnu
  • • Gofal sylfaenol
  • • Cymorth Ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae cyllid ymchwil tymor hir Prif Ganolfan Cymru yn galluogi’r tîm i ddatblygu syniadau ymchwil yn gynigion, ennill cyllid a chefnogi’r gwaith o gyflwyno a lledaenu canfyddiadau ymchwil, er mwyn cael effaith ar bolisi ac arfer. Mae ffocws Helen ar ofal sylfaenol a gofal brys, gydag astudiaethau diweddar wedi’u hariannu yn gwerthuso gofal 999 i bobl ag anghenion uchel parhaus (STRETCHED); asesu dichonoldeb hap-dreial i werthuso naloxone i'w gymryd adref ar gyfer pobl sydd â risg uchel o orddos angheuol opioid; gwerthuso meddygon teulu mewn adrannau achosion brys; deall yr hyn sy'n dylanwadu ar barafeddygon i gynnal ECG cyn-ysbyty mewn cleifion ag MI wedi'i gadarnhau; a deall profiadau iechyd ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Ar hyn o bryd mae Helen yn gweithio’n frwd i gynyddu effaith yr astudiaeth PRISMATIC – gwerthuso’r defnydd o risg rhagfynegol mewn gofal sylfaenol: (https://qualitysafety.bmj.com/co)

Mae Helen hefyd yn weithgar yn arwain neu'n cefnogi gweithgareddau lledaenu - cyhoeddiadau a chyflwyniadau ar draws ystod o astudiaethau gorffenedig, gan gynnwys defnydd cyn-ysbyty o floc adran ffasgwedd iliaca ble mae amheuaeth o dorri asgwrn clun; gofal cyn ysbyty i gleifion â TIA; rolau estynedig i barafeddygon mewn gofal sylfaenol a chartrefi gofal.

Prif Wobrau Cydweithrediadau