Pennod 3: Cynwysoldeb Digidol

TROSOLWG O'R PENNOD

Yn y bennod hon o Exploring Global Problems, mae'r Athro Tom Crick (Athro Addysg a Pholisi Digidol), a Dr Yan Wu (Athro Cysylltiol yn y Cyfryngau a Chyfathrebu), yn archwilio cynwysoldeb digidol. Maen nhw'n trafod addysg ddigidol, gan gynnwys sut i fod yn ddinasyddion digidol hyderus a medrus mewn byd cyfrifiadol sy'n cael ei yrru gan ddata; sut mae addysg ddigidol yn cefnogi gwaith ehangach ar draws yr economi ddigidol, isadeiledd, cymdeithas a diwylliant; a'r materion cynwysoldeb a hygyrchedd, ac yn arbennig mynediad pobl â nam ar y synhwyrau i'r cyfryngau digidol yng Nghymru a'u defnyddio.

Am ein harbenigwyr

Mae'r Athro Crick wedi bod yn rhan helaeth o ddiwygio'r cwricwlwm yng Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda ffocws penodol ar addysg STEM a sgiliau digidol.

Yn 2017, cafodd ei benodi'n MBE am “wasanaethau i gyfrifiadureg a hyrwyddo addysg gyfrifiadureg” a chafodd Wobr Ymgysylltu Cyhoeddus ac Effaith BERA 2020 am “Arwain Dyfodol Addysg Gwyddoniaeth a Thechnoleg yng Nghymru”.

Mae'r Athro Crick hefyd yn Gomisiynydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (2018-presennol), yn ogystal â bod yn aelod o banel arbenigwyr ar gyfer Adolygiad o Arloesi Digidol yn yr Economi a Dyfodol Gwaith Llywodraeth Cymru (2019).

Mae ymchwil Dr Wu dros y 10 mlynedd diwethaf yn canolbwyntio ar effaith digideiddio gwasanaethau a gwybodaeth am les defnyddwyr â nam ar y synhwyrau yng Nghymru. Mae'n amlygu bod mwy a mwy o ddigideiddio’n cyflwyno llawer o fanteision, ond hefyd yn gallu eithrio, ac efallai ymestyn o bosib y bylchau digidol presennol.

Mae Dr Wu a'i thîm ymchwil wedi cynnal ymchwil empirig ynghyd ag ymgysylltu cysylltiedig â defnyddwyr a'r rhai a fydd yn elwa yn y diwedd, sydd wedi cael dylanwad sylweddol ar bolisïau ac ymarferion cynhwysiant digidol yng Nghymru, yn benodol, helpu i lunio a hyrwyddo ymarferion newydd yn y cyfryngau mewn sefydliadau darlledu yn 2014.

Ymchwil diweddar gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion yn 2018 hefyd wedi dylanwadu ar fentrau polisi cynhwysiant digidol cyrff llywodraethol, sefydliadau dim elw a sefydliadau anllywodraethol.

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.