Nod Datblygu'r Cenhedloedd Unedig - Eicon Bywyd ar Dir

Rydyn ni'n rhan o'r ecosystem fyd-eang, sy'n golygu ein bod ni i gyd yn gyfrifol am warchod a diogelu’r planhigion a’r anifeiliaid rydyn ni rhannu'r tir gyda nhw.

Ni waeth a fydd yn golygu lleihau datgoedwigo, plannu rhagor o goed, gwyrdroi dirywiad tir neu warchod bioamrywiaeth, mae gan bob un ohonon ni rôl i'w chwarae.

Gallwch chi ddarllen rhagor am y Nod Datblygu Cynaliadwy hwn o eiddo’r Cenhedloedd Unedig yma.

PA RAI YW EICH TEIMLADAU, EICH BARN A’CH SYNIADAU AM FYWYD AR Y TIR?

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Hoffen ni ichi ddisgrifio'ch barn, eich teimladau, eich pryderon neu'ch gofidion yn ogystal â'ch syniadau a'ch dyheadau mewn perthynas â diogelu bywyd ar y tir.

I gyflwyno'ch cynnig a chael y cyfle i ennill hyd at £250 mewn talebau, cliciwch ar y botwm ar y dde.