Nod Datblygu'r Cenhedloedd Unedig - Eicon Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ni ddylai neb byth fod yn agored i drais, camdriniaeth neu esgeulustod.

Ac eto mae miliynau o bobl ledled y byd yn parhau i wynebu trais yn eu cartrefi, eu hysgolion, eu cymunedau ac ar-lein. Mae trais yn digwydd ar sawl ffurf: yn emosiynol, yn gorfforol, yn rhywiol; a gall effeithio ar unrhyw un, waeth beth fo'i oedran, ei ryw, ei grefydd neu’i ethnigrwydd. Gall ei effeithiau barhau am oes gyfan.

Gallwch chi ddarllen rhagor am y Nod Datblygu Cynaliadwy hwn o eiddo’r Cenhedloedd Unedig yma.

PA RAI YW EICH TEIMLADAU, EICH BARN A’CH SYNIADAU AM HEDDWCH, CYFIAWNDER A SEFYDLIADAU CADARN?

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Hoffen ni ichi ddisgrifio'ch barn, eich teimladau, eich pryderon neu'ch gofidion yn ogystal â'ch syniadau a'ch dyheadau mewn perthynas â heddwch a chyfiawnder a meddu ar sefydliadau cadarn.

I gyflwyno'ch cynnig a chael y cyfle i ennill hyd at £250 mewn talebau, cliciwch ar y botwm ar y dde.