Dod o hyd i'ch cartref ôl-raddedig

Graddedigion yn taflu eu hetiau yn yr awyr 

Ble i fyw yn Abertawe

Fel myfyriwr ôl-raddedig sy'n ymuno â chymuned Prifysgol Abertawe, rydym ni am eich helpu i ddod o hyd i le y gallwch ei alw'n gartref. Rydym yn deall yr hyn mae ei angen arnoch ac rydych chi ei eisiau o lety i'ch cefnogi yn ystod y bennod nesaf hon.

Darperir llety ôl-raddedig mewn pedair preswylfa: Campws y Bae, Campws Parc Singleton, Tŷ Beck yn agos i ardal yr Uplands, a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Yn ogystal, rydym yn cynnig llety preifat oddi ar y campws drwy SAS Lettings i'r bobl hynny sydd am fyw mewn tŷ neu fflat wrth astudio.

Cynigir tenantiaethau ar sail benodol, dros 51 o wythnosau er y gallwn ni gynnig rhai fflatiau ôl-raddedig penodol ar denantiaeth 40 wythnos ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan a Champws y Bae. Gallwch drafod hyd y denantiaeth mae ei angen arnoch gyda'n tîm llety.

Pa opsiwn sydd orau i fi?

Mae penderfynu ble i fyw yn ystod eich amser yn Abertawe'n dibynnu'n fawr ar eich dewis personol. Mae gan bawb anghenion a dyheadau gwahanol ac rydym ni'n hyderus y bydd yr amrywiaeth rydym ni'n ei chynnig yn cynnwys rhywbeth at eich dant chi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein preswylfeydd yma.

Yn ogystal, rydym yn cynnig ardaloedd penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg y mae'n well ganddynt fyw gyda siaradwyr Cymraeg eraill, ardaloedd un rhyw, preswylfeydd dim alcohol, ardaloedd tawel a llety i fyfyrwyr aeddfed, yn ogystal â phreswylfeydd ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pynciau â hyd cwrs ansafonol. Mae sawl un o'n hystafelloedd yn hygyrch neu gellir eu haddasu at eich anghenion chi. Os hoffech chi fyw mewn ardal benodol, nodwch hyn ar eich cais a gall ein tîm dyrannu llety geisio eich cefnogi gyda hyn.

Mae byw ar gampws Singleton neu'r Bae yn eich rhoi chi wrth wraidd bywyd prifysgol. Mae llety hunan-arlwyo yn cynnwys ystafelloedd en-suite â chelfi gyda chegin a rennir ac ardal fwyta.

Mae Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn darparu llety hunan-arlwyo a chyfleusterau a rennir sy'n fforddiadwy ac sy'n cymharu'n ffafriol â llety'r sector preifat. Yn ogystal, mae gennych chi le parcio car yn eich preswylfeydd a darperir tocyn bws am ddim i chi fel rhan o'ch tenantiaeth.

Yn Nhŷ Beck, mae gennym fflatiau sengl a theulu tua milltir o Gampws Parc Singleton yn ardal boblogaidd yr Uplands. Oherwydd y tenantiaethau 51 wythnos, mae'r llety hwn yn ddewis poblogaidd gyda myfyrwyr ôl-raddedig a rhyngwladol.

Byw oddi ar y campws

Mae rhai myfyrwyr ôl-raddedig yn penderfynu y byddai'n well ganddynt fyw oddi ar y campws mewn tai a fflatiau'r sector preifat yn Abertawe. Oes nad yw preswylfeydd yn addas i chi, mae gennym opsiynau eraill ar eich cyfer. Mae asiantaeth rhentu eiddo'r Brifysgol, Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS), yn rheoli mwy na 145 o gartrefi o safon yn agos at y ddau gampws, yn ogystal â chyfleusterau lleol megis siopau, barau a bwytai.

Mae ein cronfa ddata ar-lein o'r enw Studentpad, y gellir chwilio ynddi, yn gadael i chi ddod o hyd i dai preifat sydd ar gael yn yr ardal, gan hwyluso'r broses o chwilio am gartref.

Mae'r tîm SAS bob amser yn hapus i'ch helpu a gall eich cefnogi chi bob cam o'r ffordd.