Sefydlwyd Prifysgol Abertawe i helpu i ddiwallu anghenion byd diwydiant mewn rhanbarth a oedd yn enwog am arbenigo mewn metelau. Heddiw, mae'r Brifysgol yn parhau i gydweithio â'r diwydiant dur wrth arwain gwaith arloesol.

Dur yw asgwrn cefn y byd modern, o adeiladau a phontydd i duniau bwyd ac oergelloedd. Ond diwydiant y dyfodol ydyw hefyd. Gellir ailgylchu dur yn ddiderfyn, heb golli ansawdd – dyma'r deunydd sy'n cael ei ailgylchu fwyaf yn y byd. O reilffyrdd tra chyflym a cheir trydan i dechnoleg solar a thyrbinau gwynt, mae dyfodol glanach, gwyrddach yn dibynnu ar ddur.

Mae ymchwilwyr Prifysgol Abertawe'n arwain y gwaith arloesol hwn, gan ddatblygu technolegau'r dyfodol, megis cludiant ac adeiladau mwy cynaliadwy.

  • Mae peirianwyr yn defnyddio cyfarpar delweddu soffistigedig i ddadansoddi a phrofi math newydd o ddur a allai gael ei ddefnyddio ar gyfer fframiau ceir ac a fyddai'n ysgafnach na'r dewisiadau presennol, gan wella effeithlonrwydd a lleihau allyriadau carbon.
  • Mae technegau modelu gwyddor deunyddiau a ddatblygwyd yn Abertawe'n gwneud ffwrneisi chwyth yn fwy effeithlon yng ngwaith dur Tata Steel, sy'n weladwy o Gampws y Bae Abertawe. Mae hyn wedi cadarnhau statws Port Talbot yn chwartel uchaf y byd o ran effeithlonrwydd ac ansawdd.
  • SUSTAIN - rhwydwaith ymchwil gwerth £35m dros saith mlynedd dan arweiniad Prifysgol Abertawe ac mewn partneriaeth â phrifysgolion Sheffield a Warwig. Mae'r hyb yn dod ag arbenigwyr academaidd a diwydiannol ym maes cynhyrchu dur ynghyd i archwilio, datblygu a gweithredu technegau a thechnolegau newydd i helpu i ddadffosileiddio diwydiant dur y DU ar ei daith tuag at allyriadau sero-net erbyn 2050.
  • Yn 2018, mewn partneriaeth â Tata Steel, sefydlodd Prifysgol Abertawe'r Sefydliad Dur a Metelau (SaMI), sy'n canolbwyntio ar arloesedd dur drwy ddarparu atebion ymarferol i fyd diwydiant. Gan weithio gyda busnesau dur y DU, ei nod yw datgarboneiddio'r broses o gynhyrchu haearn wrth gynnal ei heffeithlonrwydd.
  • Mae Rapid Alloy Prototyping, sy’n un o Bartneriaethau Ffyniant yr EPSRC, yn brosiect cydweithredol sy'n dod â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Warwig ynghyd â Tata Steel. Mae'n defnyddio “ffatri rithwir” i wneud y broses o ddatblygu a phrofi aloiau dur newydd hyd at gant o weithiau'n gyflymach, gan alluogi cynhyrchion newydd i gyrraedd y farchnad yn gyflymach.

Sut mae ein hymchwil yn creu diwydiant dur glanach a gwyrddach

Yn y Newyddion

Ein partneriaid

Y Cyfadrannau

Dysgwch fwy am y gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud yn y cyfadrannau a phrosiectau sy'n ymwneud ag Arloesi Dur

Cysylltwch â ni am Ymchwil

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl a sefydliadau i gynnal ymchwil ar y cyd, i wireddu syniadau, i wella cynnyrch, ac i helpu i newid y byd.

01792 606060 

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn ni weithio gyda chi

21st century steel

Dysgwch fwy