Pwy ydyn ni

Mae economi'r DU wedi wynebu heriau digynsail yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ofyn am atebion amlweddog ac arloesol fwyfwy i ddiogelu a hyrwyddo datblygiad economaidd a gwydnwch.

Nod y Sefydliad Ymchwil Arloesi ac Entrepreneuriaeth yw uno academyddion sy'n gweithio i ymchwilio a chynnig atebion ar heriau economaidd yng Nghymru a'r DU ehangach – gan ddarparu ymatebion arloesol trwy ymchwil drawsddisgyblaethol.

Mae ein Sefydliad yn uno aelodau o Brifysgol Abertawe gyda chydweithwyr, sefydliadau a rhanddeiliaid allanol, gan annog cydweithio ar draws cyfadrannau a chysylltu ystod eang o arbenigedd a sgiliau gwahanol.

Ar ben hynny, mae ein Sefydliad yn cynnig gwasanaethau ymchwil ac ymgynghori busnes ar gyfer ystod eang o sefydliadau. Gadewch i'n gweithgorau a'n haelodau unigol gefnogi datblygiad strategol eich sefydliad drwy ein hymchwil, ein hymgynghoriaeth a'n cyngor.

Ein gwaith

Mae'r Sefydliad Ymchwil Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn darparu hwb ar gyfer arbenigwyr menter ac arloesi y gall eu gwybodaeth a'u profiad hefyd gefnogi a gwella ceisiadau ymchwil ar draws disgyblaethau - gan gynnwys gwyddoniaeth, iechyd a'r celfyddydau. Gall ein harbenigwyr gynnig mewnwelediad amhrisiadwy ar gyfer ceisiadau sy'n gofyn am gymhwyso theori busnes neu economaidd yn ymarferol, gan ddangos yr achos economaidd dros brosiect ymchwil.

Mae ein Sefydliad yn darparu cefnogaeth i grwpiau ymchwil a chynigion ceisiadau eraill yn ogystal â llunio ceisiadau ymchwil penodol trawsddisgyblaethol sy'n ffocysu ar y themâu eang canlynol:

arloesedd a heriau cyfoes

papur

hyrwyddo datblygiad rhanbarthol a lleol drwy arloesi ac entrepreneuriaeth -

gan gynnwys y rhai mewn cymunedau amrywiol

cyfrifiadur

Rydym yn defnyddio setiau sgiliau eang ein haelodau yn benodol i ddehongli'r themâu hyn yn eu hystyr ehangaf, er mwyn cael prosiectau ymchwil ar waith, ac rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau gan aelodau, cydweithwyr allanol, sefydliadau a rhanddeiliaid i ddatblygu partneriaethau cydweithio ymhellach i feithrin perthnasoedd ar gyfer prosiectau tymor hir.

Sut y gallwch chi gymryd rhan

Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Sefydliad, Yr Athro David Pickernell i drafod syniadau am gynigion ymchwil, aelodaeth o'r Sefydliad neu geisiadau am ymgynghoriaeth: d.g.pickernell@swansea.ac.uk

Am y Cyfarwyddwr: Mae'r Athro David Pickernell yn Athro mewn Polisi Datblygu Busnesau Bach a Menter. Yn gweithio o fewn yr ysgol Reolaeth, mae Dr Pickernell yn gwneud ymchwil ar bynciau yn cynnwys datblygiad economaidd rhanbarthol, entrepreneuriaeth a gwytnwch busnesau bach.