Pwy ydyn ni

Mae ehangu deallusrwydd artiffisial yn gyflym wedi dod â ni i olwg y pedwerydd chwyldro diwydiannol. Mae'r potensial i AI gael effaith drawsnewidiol ar gymdeithas, yr economi ac ymarfer artistig yn cynnig cyfleoedd i ysgogi arloesedd a hyrwyddo ymchwil.

Trwy greu llwyfan agored ar gyfer gwyddonwyr cymdeithasol, ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau ac arbenigwyr digidol, mae NAIADES yn hwyluso prosiectau ymchwil amlddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol. Ein nod yw archwilio effaith a goblygiadau dynol a chymdeithasol AI a thechnolegau digidol cynyddol amlwg.

Ein gwaith

Rydym yn cynnull ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau, gwyddonwyr cymdeithasol, ymarferwyr creadigol, cynhyrchwyr ac awduron ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau aelodau rheolaidd. Rydym yn creu lle ar gyfer ymchwil agored i sut y gallai AI a thechnolegau cysylltiedig effeithio a chael eu defnyddio mewn ymchwil gwyddorau cymdeithasol, ymchwiliadau artistig a chynhyrchu creadigol.

Gyda chysylltiadau agos â Sefydliad Zienkiewicz ar gyfer Modelu, Data ac AI yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, mae NAIADES yn galluogi partneriaethau cydweithredol, rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol ar draws disgyblaethau.

Trwy'r digwyddiadau rheolaidd a'r sesiynau dysgu cydweithredol hyn, mae'r rhwydwaith yn rhoi cyngor ymarferol i aelodau ar ddeall a harneisio AI tra'n cynnig cyflwyniadau i bartneriaid ymchwil potensial.

Nid yw'n ofynnol i'n haelodau fod yn godyddion nac yn wyddonwyr cyfrifiadurol; rydym yn croesawu safbwyntiau gan ymchwilwyr sy'n gweithio ar draws y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol, ac yn arddangos eu safbwyntiau unigryw ar y materion a'r rhagolygon a gyflwynir gan y pedwerydd chwyldro diwydiannol.

Ein prif feysydd o ddiddordeb yw:

defnyddio dulliau ymchwil newydd a dulliau gweithredu sy'n cael eu gyrru -

gan ddata i archwilio realiti cymdeithasol hanesyddol a chyfoes

data

astudio sut mae AI yn effeithio ar gymdeithas, gan gynnwys moeseg a llywodraethu

person

cymhwyso a dadansoddi'n feirniadol AI cynhyrchiol -

mewn addysg, y celfyddydau ac arferion creadigol eraill

person

Sut y gallwch chi gymryd rhan

Rydym yn croesawu diddordeb gan academyddion ar bob cam o'u gyrfa yn gweithio ar draws Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol i estyn allan gyda syniadau ar gyfer sgyrsiau, prosiectau a chynigion ymchwil; ceisiadau am gyflwyniadau i gydweithwyr eraill; ceisiadau am gyngor ac arweiniad ar gyfer cynnig ymchwil. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhwydwaith, Dr Fred Boy neu Ymchwilydd y Rhwydwaith Dr Nia Davies am ragor o wybodaeth: f.a.boy@swansea.ac.uk neu nia.davies@swansea.ac.uk 

Am y Cyfarwyddwr: Mae Dr Frederic Boy yn Athro Cysylltiol mewn Peirianneg Gyfrifiadurol Gymdeithasol a Deallusrwydd Digidol. Mae ei ymchwil yn ffocysu ar sut y gall dadansoddi data ffynhonnell agored helpu ein dealltwriaeth o'r byd cyfoes ac adeiladu rhagolygon i dueddiadau cymdeithasol.