Pwy ydyn ni

Mae gan ymgysylltu diwylliannol o fewn cymunedau y pŵer i adeiladu gwytnwch a chydlyniant. Mae diwylliant yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o greu hunaniaethau cymdeithasol, yn enwedig hunaniaeth grŵp, ac mae ymchwil i ymgysylltu diwylliannol yn cynnig cyfleoedd eang i ddeall arwyddocâd dulliau diwylliannol wrth hyrwyddo undod cymdeithasol.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Diwylliannau a Chymunedau, dan arweiniad Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i archwilio anghenion, hunaniaethau a gwerthoedd gwahanol gymunedau ar draws amser a lle.

Ein gwaith

Rydym yn archwilio arwyddocâd diwylliant wrth greu hunaniaethau cymdeithasol, gan ymgysylltu â sefydliadau diwylliannol, ymarferwyr a diwydiannau creadigol i sicrhau effaith i grwpiau cymunedol.

Gan anelu at uno academyddion, ymchwilwyr allanol a sefydliadau ar gyfer ceisiadau ymchwil rhyngddisgyblaethol, rydym yn cynnig cysylltiadau ag arbenigwyr sy'n gweithio ar draws pob maes diwylliant ac ymgysylltu â'r gymuned. Rydym wedi ein gwreiddio'n falch yn ein cymunedau Cymreig cyfoes, ac eto mae ein haelodau hefyd yn cynnig arbenigedd ar draws cyd-destunau ymchwil rhyngwladol a hanesyddol.

Mae'r term 'diwylliant' yn hyblyg; mae'r union gysyniad o ddiwylliant yn rhywbeth yr ydym yn ei gwestiynu yn ein gwaith, gan sicrhau bod ein hymchwil yn adlewyrchu'r ffyrdd sy'n newid yn barhaus y mae cymunedau ac ymarferwyr creadigol yn diffinio, ac yn cael eu dylanwadu gan, y syniad.

Mae ein pynciau ymchwil yn esblygu gyda diddordeb ein haelodau ar draws cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang, a gallant gyfateb yn fras â'r themâu canlynol:

Archwilio ein gorffennol i lywio ein dyfodol:

ymchwil

rydym yn ymgysylltu ag ymchwilwyr sydd â diddordeb cyffredin mewn deall natur cymunedau a'r rolau y mae diwylliannau'n eu chwarae yn eu hadeiladwaith a'u goblygiadau. Rydym yn canolbwyntio ar gymunedau daearyddol, cymdeithasol, ieithyddol, epistemolegol, neu wedi'u diffinio'n wahanol, i archwilio eu hanes, eu bydoedd byw a'u dyfodol dychmygol.

Diwylliant ac adnabyddiaeth mewn amseroedd sy'n newid:

pobl

gyda ffocws ar brofiadau grwpiau neu hunaniaethau wedi'u lleiafrifo sydd wedi'u tangynrychioli'n hanesyddol, rydym yn ymgysylltu â materion hawliau lleiafrifol ac ieithyddol, cyfranogiad a llywodraethu, a phrofiadau grŵp mewn perthynas â diwylliant, hunaniaeth, iaith a pherthyn.

Ymholiad cydweithredol i ddiwylliannau a chymunedau:

pobl

rydym yn hyrwyddo ac yn rhagweld ystod o weithgareddau a chynllunio diwylliannol ymarferol, gan ddadansoddi lle diwylliant wrth fywiogi – neu lesteirio – newid mewn cymdeithas. Rydym yn ystyried sut y gall diwylliant ddod yn offeryn ar gyfer adfywio cymunedau, gan archwilio lles a chydlyniant cymunedol trwy weithgaredd diwylliannol.

Mae ein gweithgareddau'n cynnwys digwyddiadau i aelodau ar gyfer gweithio rhyngddisgyblaethol, sesiynau siaradwyr, hwyluso gweithgorau, a fforymau agored ymhlith aelodau i drafod meysydd penodol o ddiddordeb.

Sut y gallwch chi gymryd rhan

I drafod aelodaeth, e-bostiwch yr Athro David Turner, Cyfarwyddwr y Sefydliad D.M.Turner@swansea.ac.uk 

Rydym yn croesawu ymchwilwyr ar bob cam gyrfa, ac yn annog academyddion mewnol ac allanol, ymchwilwyr, ymarferwyr diwylliannol, sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, a grwpiau cymunedol i estyn allan am gyfleoedd ymchwil cydweithredol.

Am y Cyfarwyddwr: Mae'r Athro David Turner yn hanesydd cymdeithasol a diwylliannol, gydag arbenigedd mewn anabledd, meddygaeth, rhywedd a'r corff. Mae ei ymchwil gyfredol yn archwilio hanes hir actifiaeth wleidyddol pobl anabl ym Mhrydain ers yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r Athro Turner yn un o sylfaenwyr y Ganolfan Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth (CHART), ac mae wedi gweithio fel ymgynghorydd hanesyddol i'r BBC ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru.