Ymchwil cardiofasgwlaidd

Clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yw achos mwyaf marwolaethau yn y byd. Mae ein rhaglenni ymchwil amlddisgyblaethol yn datblygu gwybodaeth uwch am achosion, atal a thrin clefydau myocardaidd a fasgwlaidd er budd cleifion.

Mae ymchwil clefyd cardiofasgwlaidd a wneir gan yr Ysgol Feddygaeth yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru sy'n golygu ei fod yn ganolfan ar gyfer yr ymchwil hon yng Nghymru.

system cardiofasgwlaidd

Meysydd Ffocws Ymchwil y Galon

Rydym yn integreiddio ymchwil labordy a chlinigol flaengar, cydweithio rhwng y cyhoedd, y GIG, gofal cymdeithasol, arloesi a phartneriaid diwydiannol i wella triniaeth ac atal CVD.

Mae gan ein hymchwil nodau sydd wedi’u diffinio’n glir:

  • Datblygu gwybodaeth am fecanweithiau moleciwlaidd a chellol arhythmia cardiaidd a chlefyd fasgwlaidd;
  • Defnyddio canlyniadau clinigol a data gofal iechyd i ysgogi astudiaethau mecanistig sy'n canolbwyntio ar lwybrau achosol CVD;
  • Manteisio ar y bylchau rhwng tystiolaeth ac arfer gorau ar gyfer effaith drosiadol uniongyrchol;
  • Datblygu ethos ‘cleifion mewn cymdeithas’.

Achosion, atal a thrin clefyd cardiofasgwlaidd.

Mae uchafbwyntiau ymchwil diweddar yn cynnwys:

  • mewnwelediadau newydd i'r ansefydlogrwydd moleciwlaidd yn RyR2 sy'n arwain at arrhythmia
  • monitro ffibriliad atrïaidd o bell
  • fframwaith cysyniadol newydd ar gyfer dilyniant clefyd myocardaidd
  • dealltwriaeth uwch o fecanweithiau rhyngweithio cyffuriau gyda RyR2
student using pippet

Mapio penderfynyddion moleciwlaidd rheoleiddio sianeli RyR2

Mae sianeli RyR2 yn cael eu rheoleiddio gan rwydweithiau cymhleth o ryngweithiadau sy'n digwydd o fewn a rhwng is-unedau cydrannol y sianel. Fe wnaethom ddefnyddio mutagenesis cyfeiriedig, dulliau biocemegol a delweddu cellog i ddatgelu rôl hanfodol ar gyfer y ddolen b8-b9 amino-terminal wrth reoleiddio gweithrediad ac ataliad sianel RyR2. Mae'r gwaith yn helpu i egluro'r cysylltiad rhwng gorfywiogrwydd sianel RyR2 a dyfodiad arhythmia.

Stylised heart/

Samplu rhythm calon o bell i sgrinio ar gyfer ffibriliad atrïaidd

Mae ffibriliad atrïaidd (AF) yn gynyddol gyffredin ymhlith y boblogaeth sy'n heneiddio ac yn gysylltiedig â llawer o strôcs isgemig. Gwnaethom ddangos bod caffael a dehongli ECG o bell o leiaf 3 gwaith yn fwy tebygol o nodi AF digwyddiad na gofal arferol. Mae ein canfyddiadau’n awgrymu y gellid ystyried y dull hwn ar gyfer sgrinio AF mewn ymarfer arferol, yn enwedig yn y cleifion risg uchaf.

Dulliau newydd ar gyfer mapio dad-gydamseru celloedd cardiaidd

Mae'r digwyddiadau signalau sy'n rheoli'r biliynau o gelloedd cardiaidd sy'n ffurfio'r galon yn cael eu rheoli'n fanwl. Mae clefyd y galon yn gysylltiedig â cholli'r rheolaeth hon. Gan ddefnyddio rhwydweithiau arbrofol o gelloedd cardiaidd dynol, dulliau cyfrifiannu newydd a chymhwyso damcaniaeth anhrefn, rydym wedi datblygu dulliau i fapio digwyddiadau allweddol sy’n gyrru trawsnewidiadau ‘iechyd-i-glefyd’ y galon.

Proffil diamwys o ryngweithio cyffuriau gyda RyR2

Mae datblygu cyffuriau sy'n clymu ac yn modiwleiddio sianeli rhyddhau calsiwm mewngellol yn ddull cyffrous o drin aflonyddwch rhythm y galon. Mewn arbrofion gan ddefnyddio sianeli RyR2 dynol sydd wedi'u hymgorffori mewn haenau deulipidau artiffisial, gwnaethom ddangos nad yw flecainide, cyffur gwrth-arhythmig sydd wedi'i hen sefydlu, yn rhwystro symudiad ïonau sy'n ffisiolegol-berthnasol trwy'r sianel. Felly, ni all effeithiolrwydd flecainide wrth drin math o dacycardia fentriglaidd a achosir gan straen o'r enw CPVT, fod oherwydd bloc uniongyrchol o sianeli RyR2. Rhaid i fecanweithiau eraill ymwneud ag effeithiolrwydd clinigol flecainide. Rydym yn defnyddio cynllun cyffuriau sy'n seiliedig ar fecanwaith i deilwra dulliau o fodiwleiddio sianeli RyR2 ac atal arhythmia sy'n bygwth bywyd.

Dr Libby Ellins

Uwch-wyddonydd Fasgwlaidd / Rheolwr Ymchwil, Health Data Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Christopher George

Athro, Biomedical Sciences
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig