Dyn a dynes yn eistedd ar soffa yn edrych ar liniadur yn cael ei ddal gan y dyn.

Mae Cofrestr Cymdeithas Parlys Ymledol (Multiple Sclerosis) y DU nid yn unig yn dathlu degawd o gasglu data ac ymchwil hanfodol, mae hefyd wedi sicrhau £2 filiwn arall o gyllid.

Mae Cofrestr MS y DU, sydd wedi'i lleoli mewn Gwyddor Data Poblogaeth yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, yn brosiect ymchwil o'r radd flaenaf mewn MS. Defnyddia data'r byd go iawn fel rhan o'i ffordd gynhwysfawr o gasglu data.

Ers ei lansio, mae wedi cynhyrchu mwy na 40 o bapurau gwyddonol a gynhyrchwyd mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid a bellach mae wedi cael pum mlynedd ychwanegol o gyllid gan Gymdeithas yr MS i ddatblygu ei gwaith ymhellach.

Dywedodd Rod Middleton, prif archwiliwr Cofrestr MS y DU: “Bydd pum mlynedd arall o gyllid gan y Gymdeithas MS yn galluogi Cofrestr MS y DU i fwrw ymlaen â’n hymchwil ein hunain, yn ein galluogi i gydweithio â nifer mwy o ymchwilwyr MS ac yn y pen draw i wella bywydau pobl sy’n dioddef o MS.

“Mae ymroddiad ein 43 o safleoedd partner yn y GIG i gasglu data clinigol ar gyfer cysylltiadau hefyd wedi bod yn hanfodol er mwyn i’r prosiect fod mor llwyddiannus.”

Fel rhan o’i dathliadau achlysur yn 10 oed, mae Cofrestr MS y DU yn cynnal ei Datathon cyntaf erioed – sy’n gweld enghreifftiau o ddata arhydol cyfoethog y prosiect yn cael eu harchwilio gan ymchwilwyr MS ar ddechrau eu gyrfa.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y cyfnod cyn cynhadledd wyddonol fawreddog Cymdeithas MS sef MS Frontiers, a gynhelir ar Gampws y Bae yn y Brifysgol.

Bwriad Cofrestr MS y DU yw cynyddu dealltwriaeth o MS yn y DU, gwella mynediad at feddyginiaeth bersonol a chefnogi treialon clinigol. Bydd hyn tra'n gweithredu ar yr un pryd fel offeryn defnyddiol i bobl ag MS i fonitro a rheoli eu cyflwr.

Dywedodd yr Athro Cathy Thornton, Imiwnoleg Ddynol a Phennaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe: “Rydym yn hynod falch o'r hyn y mae Cofrestr MS y DU wedi'i gyflawni dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae wedi dod yn siop un stop ar gyfer Ymchwil MS yn y DU ac mae'r nifer cynyddol o gyfranogwyr yn dyst i'w ddefnyddioldeb cynyddol fel arf i bobl ag MS.

“Yn ddiweddar, fe enillodd wobr am Gyfraniad Eithriadol i Ymchwil i Bandemig Covid-19 yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesedd y Brifysgol, gan gydnabod y mynediad cyflym i boblogaeth fawr o bobl ag MS a gynigir gan y gofrestr a’r cyfoeth o gydweithrediadau cenedlaethol a rhyngwladol sydd wedi’u cynnig oherwydd hyn. Edrychwn ymlaen at ddilyn canlyniadau’r pum mlynedd nesaf a thu hwnt.”

Dywedodd Dr Emma Gray, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil Cymdeithas MS: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ymrwymo i godi £2 filiwn ychwanegol ar gyfer Cofrestr MS y DU. Rydym yn gyffrous i weld sut y bydd yn esblygu, yn enwedig gan fod y prosiect yn cefnogi’r treial aml-gangen, aml-gam cyntaf erioed ar gyfer MS cynyddol, Octopws.

"Bydd y treial chwyldroadol hwn yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn profi triniaethau ar gyfer MS cynyddol a gallai ddarparu triniaethau newydd sy’n newid bywydau hyd at deirgwaith yn gyflymach.”

Mae Cofrestr MS y DU nid yn unig yn dod yn un o'r mannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil, ond mae hefyd yn arf cynyddol ddefnyddiol i bobl ag MS i fonitro eu cyflwr eu hunain.

Linnetta Caley yw cyfranogwr hirsefydlog Cofrestr MS y DU. Mae wedi cymryd rhan mewn mwy na 200 o arolygon dros y 10 mlynedd.

Dywedodd: “Pan wnes i ddechrau llenwi'r arolygon am y tro cyntaf roeddwn i'n ei chael hi'n emosiynol siarad am fy MS, ond nawr rydw i'n eu defnyddio fel dyddlyfr ac yn nodi fy ngwaith yn feunyddiol. Mae’n wych gweld sut mae fy mewnwelediadau’n cael eu defnyddio a gobeithiaf, trwy lenwi’r arolygon y bydd pobl ag MS yn cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.”

 

Rhannu'r stori